Reklamní a dárkové předměty


Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Společnost DELA Company s.r.o., IČ: 26386844, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 17125 (dále jen „společnost“) zastoupena Róbertem Hudecem, jednatelem a Jurajem Kozárem, jednatelem, e-mailová adresa shop@dela.cz, tel. 233 901 499.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti je Ing. Jakub Šmíd, e-mail jakub.smid@dela.cz, tel. 724 600 077.

Jaké kategorie osobních údajů společnost zpracovává?

Společnost zpracovává kontaktní osobní údaje tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Z jakých zdrojů společnost osobní údaje získává a odkdy je zpracovává?

Osobní údaje společnost získává pouze od vás nebo neudáte – li důležitý údaj potřebný k vyřízení věci, tak z veřejně přístupných rejstříků. Zpracovává tedy pouze ty údaje, které společnosti sami poskytnete nebo které získá v důsledku vaší návštěvy webových stránkách e-shopu společnosti. Ke zpracování dochází okamžikem vytvoření uživatelského účtu, učiněním objednávky nebo udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Z jakých zákonných důvodů společnost osobní údaje zpracovává?

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů společnosti jsou - váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost, - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti, - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

K jakým účelům společnost osobní údaje zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem - registrace na webových stránkách našeho e-shopu, - vedení vašeho uživatelského účtu, - plnění smlouvy vč. případného vymáhání povinností ze smlouvy či vyřizování nároků vyplývajících z vadného plnění, - zpracování odpovědí na vaše dotazy nebo připomínky, - plnění právní povinnosti, které společnosti ukládají zvláštní zákony (např. daňové zákony), - s vaším souhlasem k zasílání newsletterů, obchodních sdělení, - s vaším souhlasem k personalizaci reklamy, - k analýze tržního chování zákazníků.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je společnost dále předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává společnost jako správce. To znamená, že společnost stanovuje účely, pro které osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje společnost poskytuje i bez vašeho výslovného souhlasu následujícím subjektům - pokud volíte platbu přes platební systém subjektům provozujícím platební systémy, zejména v souvislosti s platbou kartou, - subjektům zajišťujícím dopravu zboží za účelem řádného provedení přepravy, - dodavateli zboží nebo servisnímu centru výrobce v souvislosti s uplatněním nároku z vadného plnění, - subjektům zajišťujícím účetní a archivní služby pro naši společnost, - subjektům poskytujícím cloudové služby, technologie a podporu, - subjektům provozujícím marketingové nástroje, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek, - subjektům poskytujícím komunikační nástroje, pokud s naší společností tímto způsobem komunikujete, - a samozřejmě státu z důvodu plnění našich zákonných povinností vyplývající z platných zákonů (např. kontrolní hlášení).

Předává společnost Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Nikoliv. Vaše osobní údaje společnost neposkytuje do třetí země mimo Evropskou unii, ani mezinárodní organizaci.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Můžete uplatnit své právo na to, aby společnost - opravila nepřesné či chybějící osobní údaje, které se vás týkají, - vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud pominul účel zákonnosti jejich zpracování, - omezila zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, dokud společnost přesnost osobních údajů neověří, - pokud zpracování probíhá automatizovaně, aby vám společnost poskytla vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (v případě, že ke zpracování dochází z důvodu poskytnutí souhlasu nebo plnění smluvní povinnosti), - ukončila veškeré zpracování osobních údajů v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu a vy jej odvoláte – tím není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu. Námitku proti zpracování osobních údajů jste oprávněn vznést v následujících případech - pokud máte za to, že nejsou dány zákonné důvody zpracování, - v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Po jakou dobu jsou Vaše osobní údaje uloženy?

V případě, že neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů, společnost zpracovává Vaše osobní údaje po nezbytně dlouhou dobu. Tato doba se odvíjí od důvodu zpracování. Je – li důvodem zpracování plnění smlouvy, zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let od splnění smlouvy. Osobní údaje potřebné k fakturaci ukládáme po dobu 10 let od vystavení faktury. Údaje uvedené při registraci na e-shop společnosti zpracováváme po dobu 10 let. Osobní údaje pro marketingové účely zpracováváme po dobu 2 let.

Jak se můžete bránit, nesouhlasíte – li s vyjádřením společnosti na váš podnět týkající se zpracování osobních údajů?

Jste oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz.

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Poskytování osobních údajů naší společnosti je výhradně zákonným nebo smluvním požadavkem. Neposkytnete -li společnosti své osobní údaje, nebude společnost schopna splnit Vaši objednávku či poskytnout jinou službu, o kterou máte zájem.

Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování?

Naše společnost zachází s osobními údaji pouze prostřednictvím fyzických osob a nikoliv automatizovaných systémů. společnost DELA Company s.r.o.
Copyright © 2006. DELA Company s.r.o. - reklamní agentura